VASİYETNAME

VASİYETNAME

Vasiyetname  mirasbırakanın tasarruf özgürlüğünün sınırları içinde malvarlığının tamamında veya bir kısmında tasarrufta bulunabilme imkanı tanıyan bir yoldur.

 

Vasiyet yapabilmek için ayırt etme gücüne sahip ve onbeş yaşını doldurmuş olmak gerekir.

 

TMK 531 gereğince vasiyet “resmi şekilde”, “mirasbırakanın el yazısı ile” ve “sözlü” olmak üzere üç şekilde yapılabilir.

 

Resmi Vasiyetname             :

 

            İki tanığın katılmasıyla resmi memur tarafından düzenlenir. Resmi memur, sulh hakimi, noter veya kanunla kendisine bu yetki verilmiş diğer bir görevli olabilir.

 

El Yazılı Vasiyetname         :

 

            Başından sonuna kadar mirasbırakanın el yazısıyla yazılmış ve imzalanmış, gün, ay ve yıl belirtilmek suretiyle tarih içeren vasiyetname şeklidir. El yazılı vasiyetname saklanmak üzere açık veya kapalı olarak notere, sulh hakimine veya yetkili memura bırakılabilir.

 

Sözlü Vasiyetname               :

 

            TMK. Madde 539 gereğince mirasbırakan yakın ölüm tehlikesi, ulaşımın kesilmesi, hastalık, savaş gibi olağanüstü durumlar yüzenden resmi veya el yazılı vasiyetname yapamıyorsa sözlü vasiyet yoluna başvurabilir.

 

            Bunun için mirasbırakan son arzularını iki tanığa anlatır ve onlara bu beyanına uygun bir vasiyetname yazmaları veya yazdırmaları görevini yükler.

 

            TMK. Madde 536 gereğince fiil ehliyeti bulunmayanlar, bir ceza mahkemesi kararıyla kamu hizmetinden yasaklılar, okur yazar olmayanlar, mirasbırakanın eşi, üstsoy ve altsoy kan hısımları , kardeşleri ve bu kişilerin eşleri resmi vasiyetname düzenlemesinde memur, resmi vasiyetname ve sözlü vasiyetname de tanık olamazlar.

 

            Resmi vasiyetnamenin düzenlemesine katılan memura, resmi vasiyetname veya sözlü vasiyetnameyle tanık olarak katılanlara bunların üstsoy ve altsoy kan hısımlarına, kardeşlerine ve bu kişilerin eşlerine o vasiyetname ile kazandırmada bulunulamaz.

 

            Sözlü vasiyetnamede mirasbırakan tarafından görevlendirilen tanıklardan biri kendilerine beyan edilen son arzuları yer, yıl, ay ve günü de belirterek hemen yazar, bu belgeyi imzalar ve diğer tanığa imzalatır. Yazılan belgeyi ikisi birlikte vakit geçirmeksizin bir sulh veya asliye mahkemesine verirler ve mirasbırakanı vasiyetname yapmaya ehil gördüklerini, onun son arzularını olağanüstü durum içinde kendilerine anlattığını hakime beyan ederler.

 

            Mirasbırakan vasiyetname için kanunda öngörülen şekillerden birine uymak suretiyle yeni bir vasiyetname yaparak önceki vasiyetnamenin tamamı veya bir kısmından dönebilir.

 

            Mirasbırakan önceki vasiyetnamesini ortadan kaldırmaksızın yeni bir vasiyetname yaparsa kuşkuya yer bırakmayacak surette önceki vasiyetnameyi tamamlamadıkça sonraki vasiyetname onun yerini alır.

 

 

Av. Yeşim Ulusan DALGIÇ

MAKALE ARŞİVİ İÇİN TIKLAYINIZ